Editura “ALMA MATER” din Sibiu este un compartiment distinct în cadrul Fundaţiei Universitare “ALMA MATER” din Sibiu şi funcţionează ca structură profesională specifică, începând cu anul 2002. Editura “ALMA MATER” din Sibiu îşi desfăşoară activitatea sub egida Universităţii “ALMA MATER” din Sibiu.
     În cadrul editurii există o tipografie ai cărei angajaţi asigura un serviciu profesionist atât Universităţii “ALMA MATER”, cât şi altor parteneri .
     Editura, prin activitatea editorială pe care o desfăşoară, are drept scop:

 • satisfacerea necesităţilor Universităţii “ALMA MATER” din Sibiu privind producţia editorială;
 • crearea de posibilităţi pentru afirmarea cadrelor proprii, în activitatea didactică şi cercetarea ştiinţifică, privind publicarea unor lucrări de cercetare, cărţi, cursuri universitare, etc;
 • editarea de lucrări în interesul persoanelor din exteriorul universităţii;
 • consolidarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a tipografiei proprii;
 • dezvoltarea reţelei de difuzare a producţiei editoriale;

     Activitatea editorială reprezintă totalitatea activităţilor Editurii şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a următoarelor genuri de tipărituri:
 • carte ştiinţifică
 • carte universitară
 • reviste
 • cursuri universitare
 • pliante
 • materiale promoţionale

     Editura “ALMA MATER”din Sibiu vizează promovarea calităţii şi a valorii autentice, din toate domeniile ştiinţifice şi literare.
     Activitatea editorială are următoarele etape:

 • selecţia şi propunerea lucrărilor pentru apariţie, cu respectarea întocmai a normelor legale în materie;
 • prepress;
 • derularea tuturor procedeelor orientate spre redactarea, culegerea, corectarea, redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea lucrărilor;
 • tehnoredactare computerizată;
 • scanări de documente;
 • prelucrări de imagini şi concepţie grafică;
 • tipărire-procesul tehnologic de multiplicare legală a originalului editorial;
 • tipar digital,alb-negru şi color
 • imprimări CD-uri;
 • difuzare-distribuirea producţiei editoriale, în conformitate cu prevederile contractuale.

     Editura Alma Mater asigură obţinerea de I.S.B.N. şi I.S.S.N. pentru autorii care solicită acest lucru.

 

Istoricul Universităţii Alma Mater din Sibiu

     Evoluţia societăţii umane şi progresul în ştiinţă au generat şi impus apariţia şi susţinerea acţiunilor pentru realizarea unei educaţii în măsură să răspundă necesităţilor generale ale dezvoltării personalităţii şi nevoilor specifice fiecărei activităţi, sub aspectul performanţei individuale şi colective.
Moment semnificativ pentru nivelul superior al instruirii şi educaţiei, apariţia învăţământului universitar în fiecare ţară şi localitate a însemnat crearea şanselor reale de construcţie a fundamentelor realizării unor căi de acces la valorile autentice, de vârf, ale civilizaţiei fiecărei epoci şi etape istorice.
În această direcţie, prefacerile intervenite în domeniul economic, social şi politic în Sibiu, condiţiile generale ale dezvoltării culturii şi tehnicii, au avut consecinţe remarcabile asupra evoluţiei învăţământului superior, începând cu secolul al XVII-lea.
     Primele experienţe ale unor cursuri de învăţământ superior sunt realizate în cadrul Şcolii Teologice, iar debutul concludent este dat de pregătirea în domeniile teologic şi pedagogic, începută în anul 1788.
     Pe baza hotărârii împăratului Ferdinand al V-lea, din anul 1843, ca gimnaziul evanghelic din Sibiu să organizeze o structură de învăţământ superior juridic, în anul următor a luat fiinţă Academia de Drept îndrumată de către Stat. După douăzeci de ani de predare numai în limba germană în cadrul acestei instituţii, începând cu anul 1864 s-au predat şi cursuri de drept în limba română. Academiei sibiene cu merite deosebite pentru dezvoltarea învăţământului, i-a fost impusă, începând cu anul 1867, predarea în limba maghiară, ca apoi, să fie desfiinţată în anul 1887.
     Un moment favorabil relansării învăţământului superior sibian îl constituie anul 1940, când Universitatea din Cluj a fost nevoită să-şi caute reşedinţa într-un alt oraş, întrucât nordul Transilvaniei a fost cedat Ungariei prin Dictatul de la Viena.
     Apoi au fost înfiinţate succesiv Facultatea de Filologie şi Istorie şi Facultatea de Administraţie Publică. Ca ramuri ale Universităţii din Braşov s-au înfiinţat Facultatea de Inginerie Mecanică şi Facultatea de Prelucrare a Lemnului.
     În anul 1980 s-a dispus desfiinţarea Facultăţilor de Filologie şi de Administraţie Publică. Singura care şi-a continuat activitatea a fost Facultatea de Inginerie Mecanică, însă sub forma unui Institut de Subingineri, ca structură a Politehnicii din Cluj-Napoca.
     Revoluţia din Decembrie 1989 a declanşat un întreg proces de transformări şi reforme ale societăţii româneşti, care aveau drept repere fundamentale valorile moderne ale democraţiei şi tradiţiile culturii şi civilizaţiei naţionale. Educaţia, şi în cadrul acesteia învăţământul universitar, au devenit priorităţi esenţiale ale politicii de formare a unui nou tip de personalitate umană, similară modelelor din ţările dezvoltate ale Europei şi din întreaga lume.
     Cadrul generos şi necesar al înţelegerii şi promovării valorilor, la nivel naţional, a fost susţinut printr-o largă sferă a iniţiativelor legislative, care au inclus pregătirea superioară ca obiectiv deosebit de important pentru România.
     Sibiul devine centru universitar dezvoltat pentru învăţământul academic de stat şi particular, civil şi militar, odată cu înfiinţarea la 5 martie 1990 a Universităţii „Lucian Blaga”, iar în anul 1991 a Institutelor Militare de Infanterie, Grăniceri şi Chimie „Nicolae Bălcescu”, de Transmisiuni „Decebal”, de Artilerie şi Geodezie „Ioan Vodă” şi cel de Intendenţă şi Finanţe „Gheorghe Lazăr”.
     Ca modalitate specifică susţinerii iniţiativelor în diferite domenii ale învăţământului au fost înfiinţate numeroase fundaţii, unele dintre acestea având ca obiect al activităţii educaţia academică.
     În anul 1997 este înfiinţată Fundaţia Universitară pentru Integrare Europeană (F.U.I.E.) prin hotărârea adunării generale a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, care a fondat actuala Universitate Româno-Germană.
     Anticipând evoluţia în domeniul pregătirii superioare a tineretului cu deosebit simţ al realităţii şi responsabilităţii pentru comunitatea universitară sibiană, în urma eforturilor semnificative depuse de prof. univ. dr. ing. ec. Nicolaie GEORGESCU, a fost înfiinţată în anul 1999 Fundaţia Universitară „Alma Mater” din Sibiu (F.U.A.M.S.).
     Pe baza unui protocol încheiat între fondatorul acestei instituţii şi rectorul Universităţii „Lucian Blaga” începând cu anul universitar 1999-2000, Învăţământul la Distanţă iniţiat în anul academic 1998-1999, ca formă modernă de pregătire de nivel superior destinată unor categorii largi de beneficiari interesaţi, a trecut sub responsabilitatea F.U.A.M.S.
     Utilizând metode moderne de studiu şi pregătire prin valorificarea eficientă a canalelor de comunicaţie disponibile fiecărui student (poştă, telefon, internet, radio, televiziune), învăţământul la distanţă cunoaşte o dezvoltare remarcabilă. Astfel, dacă în primii trei ani de învăţământ numărul studenţilor a crescut de la 447 la 2438, respectiv la 3631, în anul universitar 2002-2003 ajunge la nivelul cel mai înalt de 7292. În următorul an cifra de şcolarizare ajunge la 5082, iar în anul universitar 2004-2005 la 5142 de studenţi.
     Dacă primul moment al noii instituţii de învăţământ academic este constituirea de către fondatorul acesteia, prof. univ. dr. ing. ec. Nicolaie GEORGESCU, a Fundaţiei Universitare Alma Mater Sibiu, al doilea pas a fost marcat de înfiinţarea de către aceasta a Universităţii Alma Mater din Sibiu (U.A.M. Sibiu) ca instituţie de învăţământ superior, autorizată să funcţioneze provizoriu prin Hotărârea de Guvern nr. 916 din 11 august 2005.
     Primele două programe de studiu cu învăţământ la zi, aprobate prin acelaşi document, au fost Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale.
     Consecventă unei politici manageriale dinamice, conducerea Fundaţiei Universitare Alma Mater – Universitatea Alma Mater din Sibiu, depune, în continuare, eforturi considerabile pentru lărgirea paletei programelor de studiu (specializărilor) universitare, conform standardelor calitative de performanţă stabilite şi evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.).
     În acest fel, Hotărârea de Guvern nr. 676 din 28 iunie 2007 reconfirmă existenţa instituţiei de învăţământ superior Fundaţia Universitară Alma Mater – Universitatea Alma Mater din Sibiu, autorizată să funcţioneze provizoriu, cu următoarele programe de studiu: Marketing, Informatică economică, Economie agroalimentară şi a mediului, Management, Administraţie publică, Afaceri internaţionale şi Drept.
     Anul următor a adus alte 5 noi domenii de studiu: Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii, Finanţe şi bănci, Asistenţă socială, Psihologie şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. La începutul aceluiaşi an, prin Hotărârea de Guvern nr.72 din 23.01.2008 se recunoaşte Fundaţia Universitară Alma Mater, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.
     Politica performantă continuă şi susţinută a dezvoltării domeniilor universitare, ca management strategic, a fost din nou recunoscută prin obţinerea autorizării de funcţionare provizorie la programele de studii Contabilitate şi informatică de gestiune, prin Hotărârea A.R.A.C.I.S. din data de 30.10.2008, respectiv Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, prin Hotărârea A.R.A.C.I.S. din data de 26.02.2009, începând cu anul de învăţământ 2009-2010.
     Calitatea managementului academic, profesionalismul personalului didactic, excelenţa universitară, recunoscute pe plan naţional şi internaţional, sunt argumentele care devin pilonii de susţinere a viitoarei acreditări instituţionale.
     Recunoaşterea calităţii europenizării învăţământului academic din instituţie o constituie acordarea medaliei Il Presidente Della Repubblica Italiana, de către Preşedintele Republicii Italia, Universităţilor Alma Mater din Sibiu, Megatrend din Serbia şi Universităţii Libere Mediteraniană din Italia pentru proiectul comun al fondării primei Instituţii Doctorale Internaţionale din Italia.
     Momentul ce a marcat sărbătorirea Zilei Europei, în Italia, a fost continuat cu activitatea festivă desfăşurată la Bucureşti. Astfel, în ziua de 8 mai 2009, rectorul Universităţii Alma Mater din Sibiu a primit felicitări pentru performanţa instituţiei sibiene şi pentru primirea acestei medalii, din partea Excelenţei Sale, Domnul Traian BĂSESCU – Preşedintele României.
     Universitatea Alma Mater din Sibiu aflată permanent într-o competiţie cu sine şi cu standardele calitative ale învăţământului superior din România, Europa şi din întreaga lume, îşi va continua eforturile pentru a forma absolvenţi performanţi, în măsură să răspundă oricărei provocări a societăţii de azi, dar mai ales a celei viitoare.

REALIZĂRI SEMNIFICATIVE ALE
UNIVERSITĂŢII ALMA MATER DIN SIBIU

     Este cea mai dinamică instituţie de învăţământ superior particular din România, după anul 2005, obţinând autorizare de funcţionare pentru 14 programe de studii. Programele analitice la fiecare disciplină sunt adaptate cerinţelor altor 5 programe de studii similare de la universităţi de tradiţie din ţară (Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara şi Craiova), şi în mod analog cu alte 5 programe din Anglia, Austria, Franţa, Germania şi Italia.
     Are stabilite conexiuni academice, protocoale de colaborare, participări la activităţi ştiinţifice cu 74 de universităţi din România şi cu alte instituţii similare din alte 16 ţări ale lumii.
     Este membră U.N.E.S.C.O. pe probleme de Managementul Calităţii Învăţământului Superior Ingineresc, rectorul fiind vicepreşedinte pentru zona Balcanică.
     Totodată este membră a European Distance & e-learning Network şi a Asociaţiei Universităţilor particulare din România.
     Începând cu al doilea an de existenţă, a desfăşurat prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională şi prima Sesiune de Comunicări a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti în anul 2007, a II-a ediţie în anul 2008 şi cea de-a III-a ediţie în anul 2009.
     A organizat Cel de-al 33-lea Congres al Academiei Americano – Române la care au fost înscrise 520 de personalităţi din 130 de instituţii universitare din ţară şi străinătate, dintre care amintim: Harvard University (USA), Boston College (USA), Pennsylvania State University (USA), University of Chicago (USA), Northern Illinois University (USA), Wentworth Institute of Technology from Boston (USA), Enterprise Systems Solutions Global of San Mateo (USA), Argonne National Laboratory (USA), University of Quebec in Montréal (Canada), Sherbrooke University (Canada), Concordia University from Montreal (Canada), Ecole Polytechnique de Montreal (Canada), Ecole de Technologie Superieur Montreal (Canada), Laboratory of Applied Research in Active Controls (Canada).